LIC Premium Point

Loading

WhatsApp
Facebook

About Us

Welcome to LIC Premium Point
Welcome to LIC Premium Point
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विमा सेवा प्रतिनिधी D. S. Bagul योगक्षेमं वहाम्यहम्. ( तुमची समृद्धी ,आमचे कर्तव्य )हे भारतीय विमा मंडळाचे बोधवाक्य आहे. हे बोधवाक्य गीतेमधून घेतले आहे. मूळ श्लोक असा : अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ … भगवद्गीता ९-२२ अर्थ : माझे चिंतन करीत अनन्यभावाने जे मला भजतात त्यांची काळजी मी बाळगतो.

Nature of Business

विमा सेवा प्रतिनिधी

Year of Establishment

2010

PRODUCT & SERVICES

order our product and services on your whatsapp, click on buy on whatsapp button.

Videos

Payment

Please Login or Register